Usługi doradcze w zakresie innowacji obejmują realizację wybranych następujących komponentów:

 

1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji:
 • Uszczegółowiona definicja kilku ścieżek rozwoju (scenariuszy) alternatywnych do głównej rekomendacji;
 • Analiza porównawcza uszczegółowionych ścieżek;
 • Prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy;
 • Zdefiniowanie modelu produkcji / sprzedaży każdej ze ścieżek;
 • Stworzenie ogólnych modeli finansowych pokazujących koszty i korzyści z wyboru poszczególnych opcji;
 • Wstępna prognoza wielkości sprzedaży i liczby klientów w każdej ze ścieżek;
 • Model przychodów i kosztów wraz z prognozą wynikającą z wyboru danej ścieżki.
2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji:
 • Szczegółowa definicja oraz ocena wybranej ścieżki rozwoju.
3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji:
 • Stworzenie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów;
 • Stworzenie modelu przychodów i kosztów, wraz z prognozą;
 • Oszacowanie przepływów gotówkowych;
 • Analiza rentowności poprzez oszacowanie NPV z bieżącego projektu;
 • Analiza wrażliwości (zależności końcowego wyniku rentowności od założeń przyjętych w modelu).
4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja:
 • Zdefiniowanie procesów biznesowych, stworzenie mapy ich powiązań i modeli w stanie obecnym;
 • Przeprojektowanie procesów biznesowych pod kątem wprowadzenia nowej technologii.
5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji:
 • Wsparcie w procesie analizy wymagań (m.in. funkcjonalnych, technicznych, środowiskowych, prawnych i ekonomicznych);
 • Wsparcie w opracowaniu specyfikacji funkcjonalnej technologii;
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji technicznej dla wdrażanego procesu technologicznego.
6. Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii:
 • Przygotowanie listy dostawców wybranej technologii: dane teleadresowe; dostępne informacje o wiarygodności firmy;
 • Opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy;
 • Zebranie ofert od poszczególnych dostawców i ewentualne uszczegółowienie ofert;
 • Wycena kosztów zakupu technologii od poszczególnych dostawców oraz analiza porównawcza ofert;
 • Rekomendacja dotycząca zakupu technologii od konkretnego dostawcy wraz z uzasadnieniem – sprawdzenie zgodności technologicznej i łatwości wdrożenia danej technologii w przedsiębiorstwie.
7. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii:
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej z dostawcą technologii, w tym jednostką naukową, zawierającej:
  • szczegółowe oczekiwania przedsiębiorcy dotyczące wyniku negocjacji (warunki zakupu i dostawy technologii);
  • określenie BATNA (ang. best alternative to a negotiated agreement), czyli najlepszej alternatywy dla negocjowanej technologii;
  • określenie warunków brzegowych akceptowanych przez przedsiębiorcę;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do procesu negocjacji (specyfikacji technicznych, warunków zapłaty itp.).
8. Doradztwo w procesie przygotowania/ weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii:
 • Bieżąca praca z umową – sprawdzanie każdej kolejnej wersji umowy powstającej w toku negocjacji pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą technologii pod kątem:
  • wbudowania w umowę odpowiednich zapisów, a także instrumentów / zachęt, wpływających na pomyślne wykonanie umowy przez dostawcę technologii;
  • rozłożenia ryzyka zakładanych działań pomiędzy przedsiębiorcę a dostawcę technologii;
  • wielkości kosztów transakcyjnych (kosztów weryfikacji i nadzoru wykonania umowy);
  • identyfikacji niekorzystnych lub potencjalnie groźnych dla przedsiębiorcy zapisów prawnych umowy.
9. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji:
 • Wytyczenie ścieżki krytycznej projektu;
 • Analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów ograniczenia ryzyka;
 • Rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia.
10. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji:
 • Wsparcie przez zespół konsultantów w pilotażowym wdrożeniu realizowanym przez przedsiębiorcę;
  • ciągła obserwacja prac projektowych i zestawianie jej z wyznaczonym zakresem;
  • raportowanie (zbieranie i analiza statusów);
  • monitorowanie (analiza postępów prac w kontekście realizacji celów projektu);
 • Szkolenie zespołu projektowego w zakresie metod i narzędzi pozyskiwania i analizy informacji dotyczących wdrażanej innowacji;
 • Pełnienie funkcji mentora / coacha względem kadry kierowniczej projektu;
 • Proponowanie wsparcia dla usprawnienia procesu wdrożenia.
11. Doradztwo, pomoc i szkolenie w pełnym wdrożeniu innowacji:
 • Wsparcie przez zespół konsultantów w pełnym wdrożeniu realizowanym przez przedsiębiorcę;
  • ciągła obserwacja prac projektowych i zestawianie jej z wyznaczonym zakresem;
  • raportowanie (zbieranie i analiza statusów);
  • monitorowanie (analiza postępów prac w kontekście realizacji celów projektu);
 • Szkolenie zespołu projektowego w zakresie metod i narzędzi pozyskiwania i analizy informacji dotyczących wdrażanej innowacji;
 • Pełnienie funkcji mentora / coacha względem kadry kierowniczej projektu;
 • Proponowanie wsparcia dla usprawnienia procesu wdrożenia.
12. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji:
 • Ocena zgodności realizowanych działań z celami i strategią wdrożenia innowacji;
 • Analiza i ocena postępów realizacji poprzez obserwację działań prowadzonych w ramach poszczególnych etapów wdrożenia innowacji oraz ich efektów w oparciu o przyjęte wskaźniki;
 • Analiza zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa pod kątem ich wpływu na możliwości osiągnięcia założonych celów;
 • Wypracowywanie z kierownictwem projektu rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w strategii wdrożenia;
 • Raportowanie odnośnie ww. kwestii do kierownictwa projektu.
13. Analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne:
 • Przeprowadzenie analizy jakościowej potencjalnego wpływu wdrażanej technologii na środowisko naturalne;
 • Oszacowanie efektów ekonomicznych zastosowania nowych technologii.
14. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji:
 • Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich;
 • Wsparcie w opracowaniu planu optymalizacji zatrudnienia i docelowej struktury kadrowej.
15. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej:
 • Analiza statusu własności intelektualnej w zakresie innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie;
 • Analiza zdolności do zastrzeżenia własności przemysłowej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo, przygotowanie dokumentacji wymaganej w procesie zastrzegania;
 • Badanie stanu techniki i czystości patentowej;
 • Wsparcie w uzyskaniu wyceny własności intelektualnej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo.
16. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji:
 • Zdefiniowanie celów i zadań w zakresie cyklu życia i rozwoju produktu, promocji, dystrybucji, cen oraz zarządzania relacjami z klientami;
 • Badanie oczekiwań klientów pod kątem cech i funkcjonalności projektowanego nowego wyrobu;
 • Wsparcie w opracowaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów.
17. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej:
 • Pozostałe doradztwo zasadne i niezbędne do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznych.