Doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność finansowania pozwala nam zaspokajać potrzeby naszych Klientów. Czynimy to poprzez:

  • zaangażowanie pracowników w wykonywanie usług spełniających wymagania Klientów i ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji,
  • prowadzenie procesów w warunkach nadzorowanych, zapewniających ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie,
  • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakości wg PN-EN ISO 9001:2009 pozwalające na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym Klientom i pracownikom.

Obowiązki Zarządu Netrix Link Sp. z o.o. wynikające z przyjętej polityki jakości obejmują:

  • poddawanie celów jakościowych stałym przeglądom pod kątem potwierdzenia ich przydatności i stopnia realizacji,
  • zapewnienie, że przyjęta polityka jakości jest znana i rozumiana przez wszystkich pracowników Spółki, poprzez uświadomienie potrzeby zaangażowania całego zespołu w proces podnoszenia jakości usług oraz kształtowanie przekonania, że każdy pracownik odpowiedzialny jest za jakość i wizerunek Netrix Link Sp. z o.o.,
  • zapobieganie przyczynom powstawania nieprawidłowości poprzez zespołowe rozwiązywanie problemów i eliminowanie wewnętrznych przyczyn występowania błędów,
  • delegowanie uprawnień zgodnie z zasadą zgodności zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
  • systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie efektywnego wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia efektywności Systemu Zarządzania Jakością,
  • wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Spółki, a także powierzanie lub zlecanie innym jednostkom, w szczególności wyspecjalizowanym w obszarze wspierania rozwoju przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii, wykonywania zadań służących realizacji celów jakościowych.

Pobierz certyfikat w wersji polskie