Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

IOB Netrix Link zrealizował projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pn:

Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „NETRIX Link” Sp. z o.o.

Program
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Wartość projektu
175 153,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych
142 400,00 PLN

Kwoty dofinansowania
99 680,00 PLN

Termin realizacji projektu
27.06.2014 – 28.02.2015

Celem projektu było wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich trzech obszarach: środowisku naturalnym, relacjach z personelem oraz zaangażowaniu społecznym.

Dzięki podjętym działaniom zostały osiągnięte takie korzyści, jak:

 • zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy,
 • podniesienie kwalifikacji personelu,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, m.in. wymian źródeł oświetlenia,
 • wzrost pozycji konkurencyjnej firmy,
 • stworzenie ścieżek kariery i programu rozwoju personalnego w firmie,
 • wprowadzenie transparentnych i zrozumiałych zasad oceny pracowniczej,
 • wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowego standardu świadczenia usług,
 • podniesienie standardu świadczenia usług,
 • optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Fragment wywiadu przeprowadzonego przez redakcję Kuriera Lubelskiego z IOB Netrix Link o korzyściach z wdrożonych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie:

Co skłoniło Państwa do zainteresowania się tematem CSR? Czy mieli Państwo wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie?

Firma starała się stosować w życiu biznesowym zasady  CSR, nie jest jednak w tym zakresie profesjonalistą. Znalezienie się w kluczowym dla firmy okresie rozwoju (reorganizacja struktur wewnętrznych, wzrost zatrudnienia, itp.) zrodziło potrzebę skorzystania z usług profesjonalnych firm i doradców specjalizujących się w realizacja zadań z zakresu CSR. Podjęto decyzję o wdrożeniu CSR w firmie i wzięcia udziału w projekcie.

Jakie w 3 słowach są najważniejsze efekty / skutki realizacji projektu? Zarówno te mierzalne, jak i niemierzalne.

Organizacja, jasny przepływ informacji, ochrona środowiska.

Z czego, co udało się wdrożyć w ramach projektu, są Państwo szczególnie zadowoleni?

Wdrożenie elektronicznego systemu oceny pracowniczej, ponieważ przyczyniło się do poprawy komunikacji wewnętrznej – regularna wymiana informacji, regularne badanie opinii. System oceny pracowników umożliwił wprowadzenie kart pracowników zarówno etatowych jak i pracujących dorywczo, na zlecenie czy kooperantów.

Jakie mają Państwo dalsze plany w zakresie wdrażania i rozwijania działań CSR?

W związku z uzyskaniem pozytywnych i wymiernych korzyści w ramach pierwszego etapu wdrażania społecznej odpowiedzialności firma planuje kontynuację działań z zakresu CSR. Dla firmy ważne było uporządkowanie wewnętrznych struktur organizacji, usprawnienie procesów komunikacji wewnętrznej i wzrost poziomu utożsamia się pracowników z firmą. W związku z tym kolejnym krokiem będzie podjęcie wdrożenia działań z zakresu CSR w kontekście relacji zewnętrznych – działania marketingowe, zagadnienia konsumenckie, itp.

Artykuł prasowy z dnia 09.02.2017 r. dotyczący CSR, w którym przedstawiono Netrix Link.

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa biznesowego w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej elementy i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Strategia rozwoju CSR
Uwzględnia m.in. (poza elementami strategii rozwoju przedsiębiorstwa odnoszącymi się do produktu, ceny, promocji, dystrybucji i komunikacji) takie elementy jak:

 • analiza interesariuszy i ich oczekiwań;
 • analiza czynników ryzyka w zakresie społecznego zaangażowania;
 • określone zasady, cele i sposoby ich realizacji związane z inwestowaniem w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacjami z interesariuszami;
 • niezbędne rozwiązania organizacyjno-procesowe, uwzględniające zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami.

Korzyści
Opracowanie i efektywne wdrożenie strategii rozwoju uwzględniającej aspekty CSR może przynieść firmie wiele wymiernych korzyści, do których należą:

 • zapewnienie zrównoważonego, realizowanego w perspektywie długoterminowej, rozwoju przedsiębiorstwa;
 • uzyskanie optymalizacji kosztów operacyjnych;
 • zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe;
 • wzrost lojalności i zaufania ze strony klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy;
 • pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost zaangażowania kadry;
 • silniejsza pozycja firmy przy wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków europejskich (np. działanie 3.7 RPO WL –  Wzrost konkurencyjności MŚP).