W latach 2014-2015 IOB Netrix Group zrealizowała projekt pn. „Utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie: 2.3.: „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy”).

Celem projektu było utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych, który ma wspierać przedsiębiorców z sektora MŚP w początkowej fazie działalności. Umożliwiło to wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu świadczącej na terenie województwa lubelskiego profesjonalnych usług dla przedsiębiorstw. Projekt zakładał również wykorzystanie najnowocześniejszych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych usług poprzez zakup nowych, innowacyjnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania. Efektem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego, dzięki poprawie dostępności i jakości funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, jaką jest NETRIX GROUP sp. z o. o. Wizją Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych jest osiągnięcie czołowej pozycji na liście Instytucji Otoczenia Biznesu, której nowoczesna przestrzeń  oraz innowacyjne usługi pomogą nowopowstałym przedsiębiorcom stworzyć konkurencyjne rozwiązania w skali światowej.

Inkubator zrealizował szereg projektów, które przyczyniły się do rozwoju współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Wsparciem zostały objęte przedsiębiorstwa i projekty skupiające się na pracy badawczo-rozwojowej, innowacjach i nowoczesnych technologiach.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 479 394,94 PLN
DOFINANSOWANIE: 4 649 243,55 PLN