IOB Netrix Link prowadzi działalność B+R w obszarze informatyki. Opracowujemy własne projekty badawcze. Obecnie realizujemy 2 projekty B+R współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Badania celowe, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ponadto, pozyskujemy środki zewnętrzne na prowadzenie i rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

W ramach grupy kapitałowej prowadzimy Centrum Badawczo-Rozwojowe akredytowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. CBR stanowi zaplecze realizowanych przez nas projektów B+R.

Usługi IOB Netrix Link w obszarze B+R

IOB Netrix Link przygotowuje dokumentację aplikacyjną (biznes plany) przy ubieganiu się o dofinansowanie na realizację projektów B+R. Proponowane źródła finansowania działalności B+R:

Projekty B+R realizowane przez IOB Netrix Link:

 • Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS

  Założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do analizy danych wieloźródłowych, zachowań ludzi, procesów biznesowych eksploracji danych, a w wyniku tego utworzenie i udostępnienie nowych ulepszonych procedur i rozwiązań. Celem aplikacyjnym projektu jest zbudowanie prototypu systemu informatycznego do analizy zachowań, optymalizacji i generowania nowatorskich procesów biznesowych eksploracji danych. Zadaniem aplikacji będzie optymalizacja i tworzenie nowych procesów, analizowanie danych (data mining) oraz pokazywanie zależności pomiędzy danymi i procesami. Modele biznesowe tworzone byłyby na podstawie danych z zewnętrznych źródeł, z hurtowni danych (m.in. systemów ERP) oraz danych z zasobów internetowych (web mining). Stworzona zostałaby baza procesów będąca zasobem dla algorytmów inteligencji obliczeniowej. Za zbieranie danych zasobów internetowych odpowiedzialny byłby odpowiedni agent. Zostaną opracowane i zaimplementowane nowe metody zarządzania danymi. Rozwój technologii związanej z internetem zostanie osiągnięty poprzez opracowanie algorytmów do wyszukiwania danych w zasobach sieciowych. Opracowane algorytmy rozwiną metody i koncepcje w zakresie przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji oraz pokażą odpowiednią formę ich prezentowania. Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych, metod statystycznych, stochastycznych, zbiorów rozmytych i algorytmów genetycznych jak również różnorodnych ich połączeń do budowy inteligentnych systemów obliczeniowych. Celem aplikacyjnym projektu jest zbudowanie prototypu systemu informatycznego.

  Broszura

  Wartość Projektu wynosi 3 825 596,88
  Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 866 223,76

 • Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw, umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia głębokiego

  Projekt zakłada wprowadzenie nowego produktu. Głównym celem projektu jest zbudowanie inteligentnej platformy sensorowej umożliwiającej użytkownikom elastyczną i swobodną konfigurację, a tym samym dostosowanie oprogramowania do współpracy z systemami zewnętrznymi. W ramach prac B+R zostaną opracowane następujące elementy oprogramowania: * Struktura systemu wraz z interfejsem komunikacyjnym; * Nowe, unikalne algorytmy do analizy danych i optymalizacji systemu; * Algorytmy do wizualizacji etapów życia produktu i monitoringu procesów logistyczno-technologicznych; * Algorytmy identyfikujące i klasyfikujące wyroby w czasie rzeczywistym; * Prototyp platformy stanowiącej przedmiot projektu. Głównymi elementami rozwiązania są: * Jądro systemu – zarządzanie przepływem zadań, monitorowanie zasobów, zarządzanie komunikatami w systemie; * Platforma integracyjna – spajanie i wymiana danych pomiędzy różnymi systemami i standardami komunikacji; * Moduły algorytmiczne – szereg podsystemów odpowiedzialnych za analizę i wydobywanie informacji z pozyskanych danych oraz moduły odpowiedzialne za prezentację graficzną monitorowanych zjawisk i procesów; * Interfejsy użytkownika oparte o technologie webowe i mobilne; * Ekosystem wdrożeniowy systemu informatycznego oparty na tzw. kontenerach oraz mikroserwisach. Nowość i innowacyjność systemu: * Unikalne rozwiązanie technologiczne. * Opracowanie nowych algorytmów identyfikacji, klasyfikacji, wizualizacji i analizy danych. * Stworzenie zintegrowanego ekosystemu łańcucha dostaw dzięki platformie integracyjnej oraz elektronicznej identyfikacji podzespołów i produktów. * Ciągły monitoring jakości i statusu na każdym etapie łańcucha dostaw. * Możliwość dostosowania planów i procesów w czasie rzeczywistym.

  Wartość Projektu wynosi 3 890 322,80
  Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 888 863,28