Projekt ,,Autostrada kwalifikacji”

 

IOB Netrix Link zaprasza do udziału w projekcie pn. „Autostrada kwalifikacji” realizowanego w partnerstwie z Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2. Programy typu outplacement.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Grupę docelową w projekcie stanowią (60 osób w tym 6K i 54M) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).

Oferowane wsparcie w ramach projektu:
  1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD)

Projekt zakłada objęcie wszystkich 60 Uczestników Projektu (UP) identyfikacją ich potrzeb i możliwość w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Wsparcie obejmie wszystkich UP – będą to indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (4h zegarowe/osobę), które zaowocują wypracowaniem IPD Uczestnika (1 IPD/osobę).

  1. Wsparcie szkoleniowe

Kurs na prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona + ADR

– Kierowca samochodu ciężarowego (Kat C) (190h) 2gr x 15osób

Prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godzin praktyki

– KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki

– ADR: 40 godz. teorii

Kurs na prawo jazdy kat.D + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

– prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 60 godz. praktyki

– KWP dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. Praktyki

Szkolenia kończą się egzaminem w WORD.

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

  1. Staże zawodowe – 3 miesięczne staże zawodowe przewidziane dla grupy 32 uczestników projektu
  2. Pośrednictwo pracy – przewidziane dla 100% uczestników projektu

 

Więcej informacji: http://szkolenia.netrix.com.pl/projekt-autostrada-kwalifikacji/