Audyt projektów (m.in. dofinansowanych ze środków publicznych, w tym UE) ma na celu weryfikację czy realizowane są cele projektu oraz zaplanowane osiągane wskaźniki. Audyt  ocenia stan faktyczny w odniesieniu do zdefiniowanego harmonogramem rzeczowo – finansowego projektu oraz wytycznych w ramach właściwego programu wsparcia.

Korzyści realizacji audytu:

  • Identyfikacja obszarów wymagających usprawnień, wskazanie kierunków zmian oraz poprawy w zakresie realizacji projektu.
  • Pełnowymiarowa analiza zakresu realizacji projektu.
  • Przygotowanie do ewentualnych kontroli instytucji zewnętrznych.

Realizacja audytu:

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia audytu projektu jest zapoznanie się dokumentacją aplikacyjną i umową o dofinansowanie projektu. Następnie analizie podlega dokumentacja wewnętrzna firmy, m.in. polityka rachunkowości, plany kont, ewidencja księgowa, procedury wyboru wykonawców. Weryfikowana jest realizacja projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie, wytycznymi konkursu i rozporządzeniami unijnymi – sprawdzane są takie elementy, jak m.in. zgodność działań podjętych w ramach realizacji projektów i adekwatność do zapisów wniosku, sposób archiwizacji dokumentów, czy też zasady dotyczące promocji i informacji o projekcie.

Ważnym elementem audytu projektu jest zbadanie zasadności poniesionych rzeczywiście wydatków oraz wskazanie czy stanowią one faktyczny koszt kwalifikowalny projektu, czy też ich wydatkowanie było niezgodne z właściwymi wytycznymi.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów związanych z realizowanym projektem przeprowadzany jest audyt, którego rezultatem jest uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych liczbowych i opisowych. Wydawana jest specjalistyczna opinia o stanie zastanym, w której opisana jest bieżąca sytuacja projektu. Ponadto w ramach sprawozdania z audytu wskazywane są nieprawidłowości oraz analiza ich przyczyn i skutków wraz z zaleceniami w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Rezultatem audytu projektu jest sprawozdanie z audytu wraz z zaleceniami doradczymi.

Zakres usługi:

  • audyt dokumentacji księgowo – rachunkowej
  • audyt zgodności z umową o dofinasowanie
  • audyt zgodności z dokumentacją aplikacyjną
  • audyt procedur wyboru wykonawców/dostawców
  • audyt osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu