Audyt innowacyjności to wielowymiarowa analiza przedsiębiorstwa, która pozwala na dostrzeżenie potencjalnych możliwości wprowadzenia innowacji i wdrożenia efektywnych rozwiązań technologicznych.

Korzyści realizacji audytu:

  • Identyfikacja potrzeb w zakresie wdrożenia innowacji, wydzielenie obszarów krytycznych, wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, wdrożenie innowacji, transferu technologii oraz rozwój zasobów ludzkich.
  • Pełnowymiarowa analiza funkcjonowania firmy oraz wskazanie potencjału pozwalającego na wprowadzenie optymalnych rozwiązań innowacyjnych w celu usprawnienia głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa w zakresie przedmiotowej działalności, logistyki, organizacji pracy czy marketingu.

Realizacja audytu:

Pierwszym elementem koniecznym do realizacji audytu innowacji jest spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z naszymi konsultantami. Podczas rozmów na spotkaniu przedsiębiorca wskazuje te obszary, które mają zostać objęte audytem innowacyjności. Wspólnie omawiamy działania i podpisujemy umowę o świadczenie usług doradczych (jest to potrzebne do uregulowania przebiegu audytu i do określenia zobowiązań, jak i praw obu stron dotyczących chociażby zakresu prac, terminów, płatności czy osób kontaktowych).

Drugim krokiem jest wizyta naszych konsultantów w siedzibie przedsiębiorcy. Podczas wizytacji uważnie przyglądamy się i zbieramy dane oraz wszelkie informacje o przedsiębiorstwie, które później zostaną szczegółowo przeanalizowane. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyrasta potencjał przedsiębiorstwa oraz lepiej zarysują się potrzeby i możliwości w zakresie wdrożenia innowacji.

Kolejnym etapem jest już analiza zebranego do tej pory materiału. Nasz zespół konsultantów i doradców pracuje nad sprawozdaniami, które będą obejmowały przede wszystkim szczegółową i merytoryczną analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. W kontekście innowacyjności wskażemy szanse i zagrożenia, wyrazimy obiektywny pogląd w ramach analizy branży, jak i zarekomendujemy możliwości wdrożenia nowych technologii. Wszystko to przedsiębiorca otrzymuje w postaci gotowego pisemnego raportu.

Gotowy raport przedstawiamy przedsiębiorcy wraz z naszymi rekomendacjami. Na tym etapie przedsiębiorca po zapoznaniu się z treścią raportu może zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia. Zgłoszone uwagi rozpatrujemy, weryfikujemy i ujmujemy w poprawionym raporcie, o ile są zasadne.

Ostatnim etapem audytu innowacji jest przekazanie przedsiębiorcy ostatecznego raportu w skończonej i zamkniętej wersji. Zamknięciem całego audytu innowacji jest akceptacja treści raportu przez przedsiębiorcę korzystającego z usługi.

Rezultatem audytu innowacji jest kompletny i wyczerpujący raport zawierający zalecenia do wdrożenia konkretnych innowacji.

Zakres usługi:

  • analiza pozycji rynkowej
  • analiza modelu biznesowego
  • analiza finansowa
  • analiza organizacji i zarządzania
  • analiza dojrzałości technologicznej
  • analiza możliwości zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorcę
  • analiza ryzyka przedsięwzięcia