W latach 2013-2015 IOB Netrix Group realizowała projekt systemowy pn. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 5.2), który miał na celu świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Wsparciem zostali objęci przedsiębiorcy z sektora MSP zainteresowani skorzystaniem z usługi Audytu Innowacyjności – analizy, która pozwalała określić stopień innowacyjności firmy oraz jej perspektyw rozwoju.

Założeniem projektu było przeprowadzenie wielowymiarowej analizy przedsiębiorstwa, pozwalającej dostrzec potencjalne możliwości wprowadzenia innowacji i wdrożenia efektywnych rozwiązań technologicznych. W przypadku zainteresowania wskazanymi w audycie rekomendacjami kolejnym etapem realizacji projektu było Doradztwo we wdrożeniu innowacji.

Etap I – Audyt innowacyjności

Audyt innowacyjności to ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu innowacji

Doradztwo we wdrożeniu innowacji przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 782 000,00PLN