Ośrodek Innowacji – akredytacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group Sp. z o.o. jest akredytowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ośrodkiem innowacji. Akredytacja obejmuje świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji. Od kwietnia 2018 r. posiada również akredytacje na usługi wsparcia innowacji. IOB Netrix Group uzyskał akredytację jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce!

System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Akredytowany Ośrodek Innowacji może być wykonawcą odpłatnych usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach poddziałania 2.3.1 POIR wspierane są zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi, które mają stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Dodatkowo, IOB Netrix Group może występować jako wykonawca usług proinnowacyjnych w ramach poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” RPO Województwa Małopolskiego. Więcej nt. akredytacji.

Akredytowane Ośrodki Innowacji są również obecne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), czyli platformie prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Podmioty zarejestrowane w BUR są jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców.

Centrum Innowacji – akredytacja Samorządu Województwa Mazowieckiego

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group Sp. z o.o. posiada również akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego (Centrum Innowacji).

Akredytacja uprawnia do świadczenia prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze m.in. w ramach poddziałania 3.1.2 RPO WM – Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.

Więcej nt. akredytacji.

Doradca ds. technologicznych – akredytacja w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group jest akredytowanym doradcą ds. technologicznych w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (SOI) realizowanego przez Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

W ramach projektu możliwe jest m.in. pozyskanie usług doradczych o charakterze:

  • technologicznym,
  • prawnym i prawno-patentowym,
  • wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalna wartość grantu to nawet 200.000 euro.

Więcej o naborze na Usługi doradcze o charakterze technologicznym.